Algemene verkoopsvoorwaarden

Diensten


1. Toepassing.

Alle gesloten contracten en verleende diensten door NALIOS SRL (hierna "de Vennootschap") vallen onder deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van die van de Klant. De Klant verklaart deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaardt alvorens het contract af te sluiten. Aanvaarding van de offerte van de Vennootschap betekent bijgevolg aanvaarding van de algemene voorwaarden zonder beperking(en) of voorbehoud(en).


2. Diensten verleend door de Vennootschap.

§1. De Vennootschap is expert op het gebied van advies en opleiding in software-implementatie en change management. De te verrichten adviesdiensten door de Vennootschap aan de klant worden voorafgaand aan de aanvang van de diensten door beide partijen vastgelegd en indien nodig in onderling overleg aangepast en/of uitgebreid. De Vennootschap levert ook ondersteunings-/onderhoudsdiensten van de Odoo-software.


     §2. De Vennootschap behoudt zich het recht om de te leveren diensten aan de Klant geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden.

3. Verplichtingen van de Klant. 

    §1. De Klant is verplicht om bij het sluiten van het contract en gedurende de looptijd ervan alle informatie met betrekking tot de door de Vennootschap te leveren diensten aan de Vennootschap te verstrekken.

§2. Indien de Klant niet meewerkt aan de dienstverlening door de Vennootschap of de overeengekomen termijnen en afspraken niet nakomt, behoudt de Vennootschap zich het recht voor om haar dienstverlening te beëindigen zonder schadevergoeding aan de Klant.

§3. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie en documenten aan de Vennootschap.

§4. De Klant dient ook de nodige maatregelen te treffen om zijn computers en computersysteem te beschermen.


4. Verplichtingen van de Vennootschap.

§1. De Vennootschap verbindt zich ertoe zich naar beste vermogen in te spannen om de diensten binnen de overeengekomen termijnen uit te voeren. Het nakomen van de verplichtingen door de Vennootschap is echter gebaseerd op inzet en niet op resultaten.


§2. De Vennootschap neemt de nodige organisatorische en administratieve maatregelen om belangenconflicten tussen klanten als gevolg van haar dienstverlening te voorkomen. Daartoe is de Klant verplicht om de Vennootschap op de hoogte te stellen van alle informatie die mogelijk een belangenconflict van de Vennootschap zou kunnen onthullen.

    Bepaalde verplichtingen vallen onder de ondersteunings- en onderhoudsdiensten waarvoor een maandelijks of jaarlijks abonnement met Nalios is afgesloten.

4.1. Bug fixing.

In geval van een bug die direct verband houdt met het Odoo-programma, verbindt de Vennootschap zich ertoe een supportticket aan te maken en op te volgen op odoo.com, waarbij verwezen wordt naar de algemen voorwaarden van Odoo (artikel 4.1.) die beschikbaar zijn via deze link https://www.odoo.com/documentation/user/14.0/legal/terms/enterprise.html#services.
.


4.2. Ondersteuning.

§1. Gedurende de looptijd van het contract kan de Klant een onbeperkt aantal tickets gratis aanmaken, uitsluitend voor vragen met betrekking tot Odoo-bugs (zie punt 4.1.) of voor standaard Odoo-functionaliteiten die reeds door de Vennootschap zijn geïmplementeerd in de productiedatabase van de Klant.

    
§2. Andere verzoeken, zoals vragen met betrekking tot functionaliteiten/applicaties die niet door de Vennootschap zijn geïmplementeerd, of over ontwikkelingen die nog uitgevoerd moeten worden, zullen onderling tussen de partijen besproken moeten worden. De Vennootschap is vrij om te beoordelen of deze vragen binnen haar ondersteunende opdracht vallen.

§3. Tickets kunnen via mail worden aangemaakt via [email protected].


5. Aansprakelijkheid van de Vennootschap. 

    §1. Indien de diensten van de Vennootschap binnen een bepaalde termijn moeten worden uitgevoerd, is de Vennootschap niet aansprakelijk voor de overschrijding van dit termijn indien deze te wijten zijn aan de klant (met name wegens niet-nakoming van zijn verplichting als bepaald in artikel 3§1), aan derden of aan overmacht.

§2. De Vennootschap is niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de door de klant verstrekte informatie in overeenstemming met artikel 3§1 van deze algemene voorwaarden.

§3. De aansprakelijkheid van de Vennootschap, zowel contractueel of buitencontractueel, en voor een prestatie waarvoor zij verantwoordelijk is of waarvoor een van haar onderaannemers of werknemers verantwoordelijk is, is in elk geval beperkt tot het bedrag van de aan de Klant gefactureerde prestaties (exclusief BTW) in het kader van het geval waarin de aansprakelijkheid van de Vennootschap ter discussie wordt gesteld. In geval dat er geen bedrag gefactureerd is aan de Klant is de maximale aansprakelijkheid van de Vennootschap beperkt tot EUR 7.500,00 per schadegeval.

§4. De Vennootschap aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van schade of verlies als gevolg van onvoldoende bescherming van het computersysteem door de klant (artikel 3§4).


6. Prijs van diensten. 

    §1. De Vennootschap factureert haar diensten op basis van een uurtarief of een andere overeengekomen methode tussen de partijen en onder voorbehoud van een aanbod dat door de Vennootschap aan de klant wordt uitgebracht.

§2. Facturen worden door de Vennootschap uitgegeven vóór aanvang van de diensten of tijdens de uitvoering ervan.

§3. Facturen van de Vennootschap dienen bij ontvangst te worden betaald. Bij gebreke aan een schriftelijke klacht of betwisting binnen een termijn van 14 dagen na de datum van uitgifte van de factuur, wordt deze geacht door de Klant te zijn aanvaard. 

§4. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een interest van 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum bedrag van 60,00 EUR.

§5. In geval van niet betaling van een factuur op de vervaldag behoudt de Vennootschap zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de verdere uitvoering van de nog te verrichten diensten onmiddellijk op te schorten. Dit laat onverlet het recht van de Vennootschap om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en aanspraak te maken op schadevergoeding.


7. Overmacht. 

In geval van overmacht waardoor de partijen hun verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet kunnen nakomen, worden deze verplichtingen opgeschort. Indien de onmogelijkheid om aan hun verplichtingen te voldoen langer dan zes maanden duurt, kunnen de partijen het contract zonder kosten of schadevergoeding opzeggen. Staking, burgeroorlog, pandemie, natuurramp of elke andere gebeurtenis buiten hun wil waardoor ze hun verplichtingen niet kunnen nakomen, worden beschouwd als overmacht.

8. Marketing materiaal.

Door middel van deze algemene voorwaarden verleent de Klant toestemming aan de Vennootschap om zijn naam, logo of ander onderscheidingsteken te gebruiken om deze te plaatsen op zijn marketing- of reclamemateriaal, alsook in zijn referenties en op de website.


9. Intellectueel eigendom.   

Het materiaal, communicaties, documenten, dia’s of andere geschriften die door de Vennootschap aan de Klant worden verstrekt in het kader van de uitvoering van de diensten, alsook de ontwerpen, modellen, merken en illustraties die erop kunnen voorkomen, ongeacht of zij geregistreerd zijn of niet, zijn en blijven de exclusieve eigendom van de Vennootschap en mogen door de Klant niet worden gereproduceerd zonder zijn instemming.


10. Vertrouwelijkheid.

Elke partij is verplicht om de verstrekte gegevens door de andere partij in het kader van de contractuitvoering en dienstverlening strikt vertrouwelijk te houden, op straffe van schadevergoeding.


11. Persoonlijke gegevens.

   ​De persoonlijke gegevens van de Klant worden door de Vennootschap verzameld en verwerkt met als doel het uitvoeren van haar contractuele opdracht, het beheer van de dossiers en facturatie. De Vennootschap verbindt zich ertoe de gegevens te verwerken in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens.


12. Geschillen.

Alle geschillen die voortvloeien uit de uitvoering van het contract of deze algemene voorwaarden vallen onder het Belgische recht. In geval van een geschil geven de partijen de voorkeur aan een minnelijke schikking. Indien dit niet mogelijk is, zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap is gevestigd bevoegd.Verkoop van materialen


1. Application  


1.1. Alle contracten voor de verkoop van materialen die worden afgesloten met NALIOS BV (hierna "de Vennootschap" genoemd), vallen onder deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van die van de Klant. De Klant verklaart deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaardt vóór de sluiting van het contract. Het aanvaarden van het aanbod vande Vennootschap houdt dus een onbeperkte aanvaarding zonder enige beperkingen of voorbehouden van de algemene voorwaarden in.


1.2. De bestelling wordt geacht te zijn afgesloten wanneer de Klant het aanbod van de Vennootscahp aanvaardt.


2. Prijs van materiaal en betaling


2.1. De prijs van het materiaal is zoals vermeld in het aanbod. De vermelde prijzen zijn de definitieve prijzen, inclusief alle belastingen.


2.2. Het materiaal blijft eigendom van de Vennootschap totdat de Klant de volledige verkoopprijs en eventuele leveringskosten heeft betaald.


2.3. Facturen van de Vennootschap dienen contant te worden betaald. Bij gebrek aan een schriftelijke claim of geschil binnen een termijn van 14 dagen na de datum van uitgifte van de factuur, wordt deze geacht door de Klant te zijn aanvaard.


2.4. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een interest van 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimumbedrag van 100,00 EUR.


3. Levering


De Vennootschap levert het materiaal aan de Klant. Op verzoek van de Klant zal het materiaal door de Vennootschap worden geconfigureerd tegen een overeengekomen tarief tussen de Partijen.


4. Klachten


Bij ontvangst van het materiaal is de Klant verplicht om de hoeveelheid, kwaliteit en conformiteit van de geleverde producten te controleren, evenals zichtbare gebreken te controleren. Bij gebrek aan een reactie binnen 48 uur na levering, per aangetekende brief, op eventuele zichtbare gebreken die de geleverde materiaal zouden kunnen beïnvloeden, wordt de Klant geacht deze zonder voorbehoud te accepteren.


5. Garantie 


​In geval van problemen met het materiaal verbindt de Klant zich ertoe om gebruik te maken van het ticketsysteem dat door de Vennootschap wordt aangeboden. De tussenkomst van de Vennootschap zal in elk geval beperkt blijven tot een terugbetaling van 25% van de prijs van het defecte materiaal of tot terugname van het materiaal voor reparatie, indien mogelijk.

      

          6. Persoonsgegevens


De persoonlijke gegevens van de Klant worden verzameld en verwerkt door de Venootschap met het oog op het vervullen van haar contractuele opdracht, het beheer van dossiers en facturatie. De Vennootschap verbindt zich ertoe de gegevens te verwerken in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.


7.Geschillen


Elk geschil dat voortvloeit uit de uitvoering van het contract of deze algemene voorwaarden zal worden onderworpen aan het Belgische recht. In geval van geschil geven de Partijen de voorkeur aan een minnelijke oplossing. Indien dit niet mogelijk is, zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van de Vennootschap zich bevindt bevoegd.​